Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn việc công nhận huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn hình thành sau sắp xếp

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 11/08/2023

Ngày 04 tháng 8 năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 3016/LĐTBXH-VPQGGN về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đối với huyện, xã hình thành sau sắp xếp.

Theo đó, việc công nhận huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo hình thành sau sắp xếp được thực hiện như sau:

- Đối với các đơn vị hành chính sắp xếp mà đều đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

+ UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ LĐ-TBXH để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách.

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg

- Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 được sắp xếp với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa được công nhận

+ UBND cấp tỉnh rà soát, đánh giá, nếu bảo đảm đạt các tiêu chí theo quy định thì lập hồ sơ gửi về Bộ LĐ-TBXH tổng hợp, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản, hồ sơ nêu trên về Bộ LĐ-TBXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định sáp nhập của cơ quan có thẩm quyền.

Công văn 3016/LĐTBXH-VPQGGN có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat