Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương.
Mục lục bài viết

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Theo Thông tư này Bản mô tả công việc của vị trí việc làm là công chức nghiệp vụ ngành công thương gồm các nội dung:

- Tên vị trí việc làm;

- Mục tiêu vị trí việc làm;

- Các công việc và tiêu chí đánh giá;

- Các mối quan hệ trong công việc;

- Phạm vi quyền hạn;

Bộ Công Thương thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020

Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương gồm các nội dung:

- Yêu cầu về trình độ, gồm: Trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chứng chỉ; kinh nghiệm công tác; phẩm chất cá nhân; các yêu cầu khác theo vị trí việc làm.

- Các năng lực, gồm: Nhổm năng lực chung; nhóm năng lực chuyên môn; nhóm năng lực quản lý.

- Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương phải phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức hiện hành.

Thông tư tư 06/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/5/2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )