Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 – 2024

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 18/08/2023

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4337/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 – 2024.

Trong đó, các nội dung cụ thể trong “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên

+ Quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

+ Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.

+ Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2023 – 2024

+ Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

+ Thông tin về tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên

+ Phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích của sinh viên.

+ Phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật pháp của sinh viên.

- Phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách của sinh viên; các quy chế, quy định có liên quan.

Công văn 4337/BGDĐT-GDCTHSSV có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro