Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm thuế GTGT

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 03/07/2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Tổng cục Hải Quan đã ban hành Công văn 3431/TCHQ-TXNK năm 2023 do Tổng cục Hải quan ban hành thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Theo đó, về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP được quy định như sau:

- Việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10%;

+ Trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Đối với danh mục hành hóa không được giảm thuế GTGT:

- Đối với mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu.

+Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Chính thức giảm 2% thuế VAT nhiều mặt hàng từ ngày 1-7 - Tuổi Trẻ Online

- Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan:

- Chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.

- Việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB205 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023.

+ Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023 không được áp dụng suất thuế GTGT 8%.

Công văn 3431/TCHQ-TXNK có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro