Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 03/07/2023

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 4082/BYT-BH của Bộ Y tế về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, sau khi áp dụng mức lương cơ sở mới thì chi phí cho một lần khám chữa bệnh sẽ được điều chỉnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Tương đương thấp hơn 270.000 đồng.

Về mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP từ ngày 01/7/2023. Hoặc trường hợp người bệnh vào viện trước ngày 01/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2023:

- Tại điểm a khoản 1: không quá 270.000 đồng.

- Tại điểm b khoản 1: không quá 900.000 đồng.

- Tại khoản 2: không quá 1.800.000 đồng.

- Tại khoản 3: không quá 4.500.000 đồng.

Các trường hợp được xem là khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến từ 2021 | Sở Y tế  TP. Hồ Chí Minh

Đối với mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT:

- Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 01/7/2023: tương đương không vượt quá 81.000.000 đồng.

- Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2023: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế được quy định như sau:

+ Trước ngày 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP tương đương không vượt quá 67.050.000 đồng.

+ Từ ngày 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP tương đương không vượt quá 81.000.000 đồng.

Công văn 4082/BYT-BH có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat