Hướng dẫn nội dung chi và mức cho cho hoạt động đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 3252/LĐTBXH-TCGDNN hướng dẫn nội dung chi và mức cho cho hoạt động đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi.
Mục lục bài viết

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 3252/LĐTBXH-TCGDNN hướng dẫn nội dung chi và mức cho cho hoạt động đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi.

Thực hiện Nghị định số 49/2018/NĐ-CP, Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi đánh giá phục vụ cấp thẻ kiểm định viên.

Giai đoạn 2016 - 2020, việc xây dựng dự toán và quản lý, sử dụng kinh phí đối với 02 hoạt động nêu trên thực hiện theo Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT.

Thủ tục xin cấp chứng chỉ kiểm định viên an toàn, vệ sinh lao động

Tuy nhiên hiện nay, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động đã kết thúc. Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT được thay thế bởi Thông tư số 69/2021/TT-BTC và cũng chưa có văn bản nào quy định nội dung chi, mức chi đối với 02 hoạt động:

(i) Đánh giá cấp thẻ kiểm định viên;

(ii) Xây dựng ngân hàng đề thi đánh giá phục vụ cấp thẻ kiểm định viên.

Do đó, để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán cho các hoạt động trên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ vận dụng Thông tư số 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.

Công văn 3252/LĐTBXH-TCGDNN có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )