Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc COVID-19

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 17/08/2022
Ngày 16/08/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5249/VPCP-KGVX về việc hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19.

Theo đó, Việc giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủgiao cho Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp giải quyết theo quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo cấp có thẩm quyền.Tại Tờ trình số 831/TTr-BYT ngày 23 tháng 6 năm 2022 Bộ Y tế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền giải quyết cần có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ báo cáo của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 4432/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2022).

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Y tế theo thẩm quyền, căn cứ pháp luật hiện hành khẩn trương có văn bản quy định, hướng dẫn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 8 năm 2022. Trường hợp ngoài văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế vẫn còn các vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ, Bộ cần chủ động, tích cực chuẩn bị, trình theo quy định.

Xem chi tiết: Công văn 5249/VPCP-KGVX
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat