Tất cả Cơ sở dữ liệu

Dự án "Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam"

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 27/03/2023

Ngày 24 tháng 03 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1061/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán năm 2023 thực hiện Dự án "Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam".

Theo đó, tổng dự toán được duyệt là 3.829.043.500 đồng, trong đó: 

- Vốn viện trợ bằng hàng: 1.909.099.500 đồng; 

- Vốn đối ứng: 1.919.944.000 đồng. 

Nguồn vốn là vốn đối ứng là Ngân sách nhà nước, loại khoản: 280-281 (không thường xuyên).

Chủ dự án là Trung tâm Tin học và Thống kê có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, quy định, tuân thủ các quy định của Chính phủ và Nhà tài trợ.

- Báo cáo Bộ điều chỉnh các nội dung liên quan đến Dự án khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo Nghị định số 105/2022/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực.

Quyết định 1061/QĐ-BNN-TC có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4850/QĐ-BNN-TC ngày 14/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

 

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat