Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 98/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân.
Mục lục bài viết

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 98/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trên cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 27-NQ/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và các chương trình, kế hoạch công tác của ngành KSND năm 2024 và các năm tiếp theo. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê duyệt định hướng Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân với các nội dung chính sau:

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương về cải cách tư pháp nói chung và về VKSND nói riêng trong Văn kiện Đại hội XIII, Nghị quyết số 27, Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28/11/2022 về thực hiện Nghị quyết số 27 và Kế hoạch số 14;

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND theo phân công, tạo cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

- Tiếp tục nghiên cứu cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và cơ chế bảo vệ cán bộ của các cơ quan tư pháp trong quá trình thực hiện hoạt động tố tụng.

Quyết định 98/QĐ-VKSTC có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )