Tất cả Cơ sở dữ liệu

Điều kiện để được xét nâng ngạch Thanh tra viên

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 04/07/2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Theo đó, để được xét nâng ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận. Yêu cầu về thành tích xuất sắc bao gồm các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức như sau:

+ Đối với nâng ngạch từ ngạch Thanh tra viên lên ngạch Thanh tra viên chính: được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ Đối với nâng ngạch từ ngạch Thanh tra viên chính lên ngạch Thanh tra viên cao cấp: được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Nghị định 43/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2023./.

Thanh tra viên ngành Nội vụ là công chức

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat