Tất cả Cơ sở dữ liệu

Điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 28/09/2022
Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1914/QĐ-BTC về việc ban hành phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện đối với các quy định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC bao gồm: Các trường hợp điều chỉnh tăng vốn điều lệ; Điều kiện kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ; Xác định số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm khi điều chỉnh tăng vốn điều lệ thông qua thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu; Việc thanh toán tiền cho các cổ đông; Các trường hợp công ty cổ phần mua lại cổ phần;…

Cụ thể, tháng 9, 10, 11/2022 Cục Tài chính doanh nghiệp gửi công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra và lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Tháng 12/2022, báo cáo Bộ kết quả kiểm tra.

Quyết định 1914/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat