Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ giai đoạn 2022 đến 2030

Mục lục bài viết
Ngày 10/11/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 876/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030.

Mục tiêu cụ thể của Đề án như sau: Đánh giá khách quan, toàn diện, công bằng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh; Đánh giá định lượng, kết hợp với định tính; đánh giá kết quả cải cách hành chính với tác động của cải cách hành chính; kết hợp đánh giá bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá bên ngoài của người dân, tổ chức đối với kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, các tỉnh; So sánh, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, các tỉnh.Công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm đối với 19 Bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ). Trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 Bộ, cơ quan ngang bộ còn lại; 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định 876/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ giai đoạn 2022 đến 2030

Mục lục bài viết
Ngày 10/11/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 876/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030.

Mục tiêu cụ thể của Đề án như sau: Đánh giá khách quan, toàn diện, công bằng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh; Đánh giá định lượng, kết hợp với định tính; đánh giá kết quả cải cách hành chính với tác động của cải cách hành chính; kết hợp đánh giá bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá bên ngoài của người dân, tổ chức đối với kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, các tỉnh; So sánh, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, các tỉnh.Công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm đối với 19 Bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ). Trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 Bộ, cơ quan ngang bộ còn lại; 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định 876/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.