Văn phòng chính phủ ban hành đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Mục lục bài viết

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Văn phòng Chính Phủ đã ban hành Quyết định 95/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo văn bản này, nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế; Kết nối, chia sẻ dữ liệu, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án.

Trong đó, nội dung kết nối, chia sẻ dữ liệu, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến có các nội dung đáng chú ý sau:

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ Công quốc gia phục vụ triển khai, cung cấp các Dịch vụ công trực tuyến.

Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử trên Cổng ...

- Tiếp tục thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác thực, định danh và chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tiếp tục thực hiện kết nối, tích hợp xác thực, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quyết định 95/QĐ-VPCP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )