Tất cả Cơ sở dữ liệu

Đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 06/10/2022
Ngày 05/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan tiếp tục bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 03 đột biến chiến lược tại Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết không dàn trải, manh mún, chia cắt, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, các dự án lớn, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương khẩn trương hoàn thành ngay việc phân bổ và giao kế hoạch vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương sau khi được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 03 Chương trình từ số vốn còn lại chưa phân bổ, hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư để sớm tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chỉ thị 17/CT-TTg có hiệu lực từ ngày 05/10/2022.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat