Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hiện nay

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Mục lục bài viết

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tối đa 15 thành viên, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, một hoặc một số Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các thành viên khác.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi nhiệm vụ được phân cấp. Ngoài ra còn có các thành viên khác thực hiện việc tham gia hoạt động tố tụng cạnh tranh theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia còn có bộ máy giúp việc gồm 03 bộ phận chính: Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và Ban Giám sát cạnh tranh.

Nghị định số 03/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2023, thay thế Nghị định số 07/2015/NĐ-CP và Quyết định số 24/2015/QĐ-TTg. 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )