Tất cả Cơ sở dữ liệu

Cơ cấu tổ chức của Cục chuyển đổi số quốc gia

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 20/10/2022
Ngày 19/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1925/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục chuyển đổi số quốc gia.

Cục chuyển đổi số quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau: Tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các Bộ, ngành, địa phương và của quốc gia; Xây dựng và hướng dẫn, đôn đốc triển khai áp dụng Khung tham chiếu công nghệ thông tin và truyền thông phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát triển kỹ năng số phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước;…

Cục Chuyển đổi số quốc gia có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng; Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Quyết định 1925/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat