Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự thay đổi mới

Mục lục bài viết
Ngày 24/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào quy định mới thì trong cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không còn các cơ quan, đơn vị sau đây: Vụ Thi đua – Khen thưởng; Học viện Quản lý giáo dục và trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn bao gồm: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;…Ngoài ra, Bộ Giáo dục trình Chính phủ còn ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại học và quy định văn bằng trình độ tương đương của một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. Mặt khác, Bộ quy định việc thi, kiểm tra, tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo và quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Nghị định 86/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự thay đổi mới

Mục lục bài viết
Ngày 24/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào quy định mới thì trong cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không còn các cơ quan, đơn vị sau đây: Vụ Thi đua – Khen thưởng; Học viện Quản lý giáo dục và trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn bao gồm: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;…Ngoài ra, Bộ Giáo dục trình Chính phủ còn ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại học và quy định văn bằng trình độ tương đương của một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. Mặt khác, Bộ quy định việc thi, kiểm tra, tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo và quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Nghị định 86/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.