Chương trình nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực của Bộ Tài chính

Mục lục bài viết
Ngày 22/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 58/2022/TT-BTC về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư".

Chi khảo sát đánh giá thực trạng kỹ năng của người lao động tại các doanh nghiệp để xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại và mô hình đào tạo phù hợp theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư triển khai trong Chương trình; khảo sát, đánh giá năng lực, điều kiện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia đào tạo, đào tạo lại trong Chương trình theo quy định của pháp luật: Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư 109/2016/TT-BTC.

Chi xây dựng chuẩn đầu ra ngành, nghề đào tạo mới và chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra một số ngành, nghề cần bổ sung kiến thức, kỹ năng mới như sau:

Thứ nhất, trình độ cao đẳng, trung cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC. Thứ hai, trình độ sơ cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC.

Ngoài ra, chi xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo lại đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề; xây dựng học liệu dùng chung cho các chương trình đào tạo: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 22 và khoản 7 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC.

Thông tư 58/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/11/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chương trình nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực của Bộ Tài chính

Mục lục bài viết
Ngày 22/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 58/2022/TT-BTC về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư".

Chi khảo sát đánh giá thực trạng kỹ năng của người lao động tại các doanh nghiệp để xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại và mô hình đào tạo phù hợp theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư triển khai trong Chương trình; khảo sát, đánh giá năng lực, điều kiện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia đào tạo, đào tạo lại trong Chương trình theo quy định của pháp luật: Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư 109/2016/TT-BTC.

Chi xây dựng chuẩn đầu ra ngành, nghề đào tạo mới và chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra một số ngành, nghề cần bổ sung kiến thức, kỹ năng mới như sau:

Thứ nhất, trình độ cao đẳng, trung cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC. Thứ hai, trình độ sơ cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC.

Ngoài ra, chi xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo lại đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề; xây dựng học liệu dùng chung cho các chương trình đào tạo: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 22 và khoản 7 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC.

Thông tư 58/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/11/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.