Chương trình hành động của Chính phủ trong công cuộc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chương trình hành động của Chính phủ trong công cuộc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Mục lục bài viết

Ngày 02/02/2023, Chính phủ đã ra Nghị quyết 09/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 06 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

Chương trình hành động phấn đấu thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, đó là: 

  • Đến năm 2030: bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá; có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển chuỗi giá trị nông sản, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh cung ứng xuất nhập khẩu nước ngoài,..
  • Đến năm 2045: bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả; mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) công nhận.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

  • Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
  • Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể;
  • Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể;
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể;
  • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Nghị quyết 09/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2023; bãi bỏ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020.

5 / 5 ( 1 bình chọn )