Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Mục lục bài viết
Ngày 11/10/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1332/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức như sau: bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải; kế thừa sự phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức đã thực hiện có hiệu quả và hợp lý; một lĩnh vực công việc chỉ giao một tổ chức làm đầu mối chủ trì theo dõi, xử lý; cấp trưởng các tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công chức, xử lý kịp thời công việc theo quy định;…

Cơ cấu tổ chức của Vụ bao gồm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các công chức do Bộ trưởng quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Bộ được giao. Ngoài ra, Văn phòng Bộ gồm các phòng sau: phòng Tổng hợp – Truyền thông; phòng Hành chính – Quản trị phía Bắc; phòng Hành chính – Quản trị phía Nam; phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; phòng Văn thư – Lưu trữ; phòng Kế hoạch – Tài chính.

Quyết định 1332/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Mục lục bài viết
Ngày 11/10/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1332/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức như sau: bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải; kế thừa sự phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức đã thực hiện có hiệu quả và hợp lý; một lĩnh vực công việc chỉ giao một tổ chức làm đầu mối chủ trì theo dõi, xử lý; cấp trưởng các tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công chức, xử lý kịp thời công việc theo quy định;…

Cơ cấu tổ chức của Vụ bao gồm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các công chức do Bộ trưởng quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Bộ được giao. Ngoài ra, Văn phòng Bộ gồm các phòng sau: phòng Tổng hợp – Truyền thông; phòng Hành chính – Quản trị phía Bắc; phòng Hành chính – Quản trị phía Nam; phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; phòng Văn thư – Lưu trữ; phòng Kế hoạch – Tài chính.

Quyết định 1332/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.