Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Mục lục bài viết
Ngày 12/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ giảm từ 22 đơn vị xuống còn 20 đơn vị. Cụ thể, các Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, và Vụ Tổng hợp không còn trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ.

Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như: trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ…; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công, ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ; ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.Bộ hướng dẫn xếp hạng các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ trung ương đến cấp xã và lao động hợp đồng trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền về thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước…

Nghị định 63/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Mục lục bài viết
Ngày 12/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ giảm từ 22 đơn vị xuống còn 20 đơn vị. Cụ thể, các Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, và Vụ Tổng hợp không còn trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ.

Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như: trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ…; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công, ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ; ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.Bộ hướng dẫn xếp hạng các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ trung ương đến cấp xã và lao động hợp đồng trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền về thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước…

Nghị định 63/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.