Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 12/09/2022
Ngày 12/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ.

Theo quy định cũ, bên cạnh các đơn vị hành chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước như: Vụ Bảo hiểm xã hội; Vụ Bình đẳng giới; Vụ Pháp chế;… Bộ có 06 đơn vị sự nghiệp đó là: Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Trung tâm Thông tin; Tạp chí Lao động và Xã hội; Tạp chí Gia đình và Trẻ em; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội; Báo Lao động và Xã hội.Từ ngày Nghị định này được thi hành, Bộ chỉ có 04 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý Nhà nước bao gồm: Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Trung tâm Công nghệ Thông tin; Báo Dân trí; Tạp chí Lao động và Xã hội.

Báo điện tử Dân trí, Báo Lao động và Xã hội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tiếp tục hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập theo quy định.

Nghị định 62/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat