Chính sách mới có hiệu lực từ 15/9/2022

Từ ngày 15/9/2022, các chính sách mới về Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ, Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu quốc tế và chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng ... chính thức có hiệu lực thi hành.

1. Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ


Theo Nghị định 63/2022/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã cắt giảm 02 đơn bị là Vụ Tổng hợp và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thoe đó, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ giảm từ 22 đơn vị xuống còn 20 đơn vị.


Các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

- Vụ Công chức - Viên chức, Các Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Cải cách hành chính, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tiền lương, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế,  Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công tác thanh niên.

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Các đơn vị sự nghiệp công lập: Tạp chí Tổ chức nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin.

2. Quy trình thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng


Thông tư số 55/2022/TT-BQP hướng dẫn cụ thể một số quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng như:- Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng.

- Quy trình công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh- Quy trình khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- Quy trình công nhận, thực hiện chế độ ưu đãi với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng...


3. Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu quốc tế


Thông tư 10/2022/TT-NHNN chính thức có hiệu lực hôm nay thay thế Thông tư 17/2013/TT-NHNN với nội dung hướng dẫn về ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
Thông tư này bao gồm các quy định về thủ tục đăng ký hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế và thủ tục đăng ký, thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh cũng như các quy định khác liên quan đến quản lý ngoại hối khoản vay nước ngoài do phát hành trái phiếu quốc tế.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chính sách mới có hiệu lực từ 15/9/2022

Từ ngày 15/9/2022, các chính sách mới về Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ, Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu quốc tế và chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng ... chính thức có hiệu lực thi hành.

1. Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ


Theo Nghị định 63/2022/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã cắt giảm 02 đơn bị là Vụ Tổng hợp và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thoe đó, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ giảm từ 22 đơn vị xuống còn 20 đơn vị.


Các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

- Vụ Công chức - Viên chức, Các Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Cải cách hành chính, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tiền lương, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế,  Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công tác thanh niên.

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Các đơn vị sự nghiệp công lập: Tạp chí Tổ chức nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin.

2. Quy trình thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng


Thông tư số 55/2022/TT-BQP hướng dẫn cụ thể một số quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng như:- Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng.

- Quy trình công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh- Quy trình khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- Quy trình công nhận, thực hiện chế độ ưu đãi với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng...


3. Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu quốc tế


Thông tư 10/2022/TT-NHNN chính thức có hiệu lực hôm nay thay thế Thông tư 17/2013/TT-NHNN với nội dung hướng dẫn về ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
Thông tư này bao gồm các quy định về thủ tục đăng ký hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế và thủ tục đăng ký, thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh cũng như các quy định khác liên quan đến quản lý ngoại hối khoản vay nước ngoài do phát hành trái phiếu quốc tế.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.