Chính phủ thống nhất với Đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi)

Mục lục bài viết
Ngày 12/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 159/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022.

Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và mục đích xây dựng Đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng có liên quan. Cụ thể:

Về đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi), cần nghiên cứu, xác định những chính sách cụ thể để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng, sâu sắc, toàn diện từng chính sách. Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội dung chính sách về phân cấp, phân quyền trong quản lý di sản văn hóa; tăng cường nguồn lực tài chính cho địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp…Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, rà soát, chỉnh lý về tên gọi, phạm vi và nội dung chính sách phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thúc đẩy hội nhập quốc tế và triển khai các cam kết quốc tế. Rà soát đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để sửa đổi, bổ sung đầy đủ, tránh mâu thuẫn, chồng chéo, không để khoảng trống pháp lý…

XEM CHI TIẾT: Nghị quyết 159/NQ-CP
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chính phủ thống nhất với Đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi)

Mục lục bài viết
Ngày 12/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 159/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022.

Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và mục đích xây dựng Đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng có liên quan. Cụ thể:

Về đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi), cần nghiên cứu, xác định những chính sách cụ thể để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng, sâu sắc, toàn diện từng chính sách. Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội dung chính sách về phân cấp, phân quyền trong quản lý di sản văn hóa; tăng cường nguồn lực tài chính cho địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp…Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, rà soát, chỉnh lý về tên gọi, phạm vi và nội dung chính sách phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thúc đẩy hội nhập quốc tế và triển khai các cam kết quốc tế. Rà soát đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để sửa đổi, bổ sung đầy đủ, tránh mâu thuẫn, chồng chéo, không để khoảng trống pháp lý…

XEM CHI TIẾT: Nghị quyết 159/NQ-CP
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.