Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính phủ quy định danh mục các chất ma túy và tiền chất

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 26/08/2022
Ngày 25/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2022/NĐ-CP về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.


Tại Nghị định, Chính phụ quy định 04 danh mục chất ma túy và tiền chất bao gồm:

- Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống và việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, điều tra tội phạm.

- Danh mục II: Các chất ma túy sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế.- Danh mục III: Các chất ma túy sử dụng trong nghiên cứu, giám định,  kiểm nghiệm, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y.

- Danh mục IV: Các tiền chất.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/8/2022.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat