Chính phủ nhất chí giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu xuống 15 năm

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 114/NQ-CP về phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Mục lục bài viết

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 114/NQ-CP về phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Theo đó, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 về chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ quyết nghị nội dung về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) như sau:

Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đánh giá dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có nhiều nội dung phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống an sinh xã hội và người lao động.

Nội dung dự thảo Luật cơ bản đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội trong điều kiện mới, khắc phục nhiều bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật.

Đồng thời, Chính phủ đã cơ bản thống nhất đối với các vấn đề như

- Giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm;

- Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi;

- Mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Nghị quyết 114/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nghị quyết 117/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn  vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

5 / 5 ( 1 bình chọn )