Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính phủ đồng ý nội dung Hiệp định vận tải hàng không toàn diện

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 17/10/2022
Ngày 14/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 135/NQ-CP về việc ký Hiệp định vận tải hàng không toàn diện giữa các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu và các Quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.

Chính phủ đồng ý nội dung Hiệp định vận tải hàng không toàn diện giữa các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu và các Quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (Hiệp định). Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về tính chặt chẽ, ràng buộc của văn kiện, đảm bảo lợi ích cao nhất của Việt Nam.Chính phủ cũng đồng ý áp dụng tạm thời một phần Hiệp định sau khi ký Hiệp định và Bản Tuyên bố. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định và Bản Tuyên bố kèm theo.

Xem chi tiết: Nghị quyết 135/NQ-CP
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat