Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 18/04/2023

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nghị định 13/2023/NĐ-CP nêu rõ các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân. Trong đó có một số điểm đáng chú ý sau:

Chủ thể dữ liệu có 11 quyền: Quyền được biết; Quyền đồng ý; Quyền truy cập; Quyền rút lại sự đồng ý; Quyền xóa dữ liệu; Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; Quyền cung cấp dữ liệu; Quyền phản đối xử lý dữ liệu; Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; Quyền tự bảo vệ. Nổi bật là 02 quyền:

  • Quyền rút lại sự đồng ý: Chủ thể dữ liệu được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác;. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện yêu cầu của chủ thể dữ liệu trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

05 Biện pháp bảo về dữ liệu cá nhân: Biện pháp quản lý; Biện pháp kỹ thuật; Biện pháp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện; Biện pháp điều tra, tố tụng; Các biện pháp khác.

Nghị định 13/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023./.

Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat