Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 29/05/2023

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 568/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.

Với mục tiêu Giảm tỷ Lệ sử dụng Thuốc lá, tỷ Lệ tiếp xúc thụ động với khói Thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các Sản phẩm Thuốc lá gây ra. Quyết định đã đưa ra một số giải pháp sau:

- Hoàn thiên cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính Quyền và phối hợp liên Ngành đối với công tác phòng, chống tác hại của Thuốc lá;

Giảm tác hại cho người hút thuốc lá - Báo Người lao động

- Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của Thuốc lá;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của Thuốc lá

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện Hệ thống Giám sát về phòng, chống tác hại của Thuốc lá;

- Kiện toàn, nâng cao năng lực Mạng lưới về phòng, chống tác hại của Thuốc lá.

Quyết định 568/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro