Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 06/01/2023
Ngày 05/1/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 07/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030.

Quyết định đề ra mục tiêu cụ thể cho doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 15%/năm, đến năm 2025, quy mô đạt 3% -3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 là 10%/năm, đến năm 2030 quy mô đạt 3,3% - 3,5% GDP.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025 có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; đến năm 2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; tốc độ tăng trưởng doanh thu cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đạt bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2023-2030.Ngoài ra, Quyết định đưa ra các giải pháp thực hiện đến năm 2030 như là hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm; tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng và công khai minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm; phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm;…

Quyết định 07/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro