Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 06/01/2023
Ngày 04/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược như sau: 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%/tổng dư nợ; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng; Hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu lực hệ thống kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội.Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức các cuộc vận động vì người nghèo đến các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân để huy động bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội;…

Quyết định 05/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro