Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục lục bài viết

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với quan điểm tài nguyên môi trường biển đảo là nền tàng và nguồn lực quan trọng của đất nước, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030:

- Tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển và khu vực ven biển, nhất là các lĩnh vực:

+ Du lịch và dịch vụ biển;

+ Kinh tế hàng hải;

+ Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác;

Các quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo

+ Nuôi trồng và khai thác hải sản;

+ Công nghiệp ven biển;

+ Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới; nâng cao đời sống và sinh kế cộng đồng.

- Ô nhiễm môi trường biển được kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu;

- Ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng dựa vào sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Tầm nhìn đến năm 2050, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh trên nền tảng tăng trưởng xanh, đa dạng sinh học biển được bảo tồn, môi trường biển và các hải đảo trong lành, xã hội hài hòa với thiên nhiên.

Nghị quyết 48/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )