Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 

Ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Mục lục bài viết

Ngày 06 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, chiến lược mục tiêu chia hai giai đoạn: Mục tiêu đến năm 2025 và Mục tiêu đến năm 2030. Giai đoạn 1 mục tiêu đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu; 100% các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành báo chí hoặc có khoa báo chí cập nhật các kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí số;…

Bên cạnh đó, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược bao gồm: nâng cao nhận thức cán bộ quản lý; tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng; phát triển các sản phẩm báo chí số;…

Quyết định 348/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.

Phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm  2030

5 / 5 ( 1 bình chọn )