Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 2/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.
Mục lục bài viết

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 2/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.
Theo đó, chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ bao gồm: tổ chức hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; Thanh tra ngành Nội vụ, Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Nội vụ; Hội, tổ chức phi Chính phủ; Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo; Văn thư – Lưu trữ; Biểu mẫu phục vụ thu thập chỉ tiêu thống kê Quốc gia; Biểu mẫu thuộc Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; Biểu mẫu tổng hợp.
Kỳ Báo cáo thống kê được quy định tính theo ngày dương lịch, bao gồm:
- Kỳ báo cáo thống kê năm: tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối cùng của tháng 12.
- Báo cáo theo nhiệm kỳ: tính từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ báo cáo đó.
- Báo cáo thống kê khác: thời hạn và tiêu chí báo cáo sẽ được cơ quan quản lý yêu cầu báo cáo nêu rõ.
Thông tư 2/2023/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2023./.    

5 / 5 ( 1 bình chọn )