Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mục lục bài viết

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Chế độ báo cáo định kỳ được quy định bao gồm: chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và Chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền (quy định Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai, thực hiện).

Thời hạn gửi báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ được quy định như sau:

Thời hạn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan gửi báo cáo định kỳ đến cơ quan, đơn vị nhận báo cáo định kỳ:

- Chậm nhất ngày 15 của tháng báo cáo đối với báo cáo định kỳ hằng tháng;

- Chậm nhất ngày 06 của tháng cuối quý đối với báo cáo định kỳ hằng quý;

- Chậm nhất ngày 06 tháng 06 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng;

- Chậm nhất ngày 25 tháng 11 đối với báo cáo định kỳ hằng năm.

Doanh thu ngành Thông tin và Truyền thông đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhận báo cáo định kỳ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm rà soát, phân tích, tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông (Văn phòng Bộ):

- Chậm nhất ngày 16 của tháng báo cáo đối với báo cáo định kỳ hằng tháng;

- Chậm nhất ngày 08 của tháng cuối quý đối với báo cáo định kỳ hằng quý;

- Chậm nhất ngày 08 tháng 06 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng;

- Chậm nhất ngày 27 tháng 11 đối với báo cáo định kỳ hằng năm.

Thông tư 02/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/3/2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )