Tất cả Cơ sở dữ liệu

Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 15/09/2022
Ngày 13/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1855/QĐ-BTC về việc ban hành "Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025".

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch đến 2025 như sau: 90% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dữ liệu điện tử, tiến tới số hóa; 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc; 80% hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan được thực hiện thông qua môi trường số; 100% hồ sơ nghiệp vụ điều tra địa bàn trọng điểm được xác lập và đảm bảo có chất lượng; Ký kết tối thiểu 02 điều ước quốc tế về hải quan với các nước đối tác, đặc biệt là các nước đối tác lớn;…Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ gồm: Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng Dự án Luật Hải quan thay thế Luật Hải quan 2014; Rà soát toàn diện quy trình nghiệp vụ, thực hiện tái thiết kế và xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ hải quan đơn giản, hài hòa; Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thực hiện chuyển đổi số toàn diện hoạt động nghiệp vụ hải quan; Triển khai đồng bộ và đầy đủ việc áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan;..

Quyết định 1855/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat