Tất cả Cơ sở dữ liệu

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 27/06/2023

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo đó, cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với các đối tượng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội từ ngày 01/7/2023 được quy định như sau:

- Công thức tính lương:

Mức lương = Mức lương cơ sở (1.800.000 đồng/tháng) x Hệ số lương hưởng

- Công thức tính phụ cấp:

+ Đối với các khoản tính theo lương cơ sở

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở (1.800.000 đồng/tháng) x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Bộ Nội vụ đề xuất phương án tăng lương khu vực công - Tạp chí điện tử  VnMedia - Thông tin Kinh tế và Công nghệ

+ Đối với các khoản tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp = (Mức lương + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

+ Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = mức lương cơ sở Mức lương cơ sở (1.800.000 đồng/tháng) x hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thông tư 10/2023/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat