Cách tính khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Ngày 10/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025.
Mục lục bài viết

Ngày 10/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025.

Theo đó, khoản đóng góp của doanh nghiệp dịch vụ viễn thông được xác định như sau: Khoản đóng góp của doanh nghiệp = (Doanh thu dịch vụ viễn thông phát sinh trong năm thuộc danh mục dịch vụ tính đóng góp/2) x Số tháng tính đóng góp trong năm x Mức thu đóng góp. Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông làm cơ sở xác định mức đóng góp vào Quỹ quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Ngoài ra, mức thu đóng góp là 1,5% doanh thu dịch vụ viễn thông. Thời điểm, thời gian đóng góp tài chính, thời điểm dừng thu đóng góp tài chính vào Quỹ do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định theo nguyên tắc tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021.

Số tháng tính thu đóng góp của doanh nghiệp được xác định từ thời điểm bắt đầu tính đóng góp (hoặc thời điểm dừng thu đóng góp) do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định và theo nguyên tắc tròn tháng. Trường hợp thời gian thu đóng góp không đủ 12 tháng thì tính thu đóng góp của các doanh nghiệp trên cơ sở doanh thu bình quân các tháng trong năm và số tháng thu đóng góp trong năm đó.

Thông tư 15/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2023.

5 / 5 ( 1 bình chọn )