Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

Tháng 8 tới, các chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý có thể kể đến Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ngân hàng; Đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Mức phí cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài và đồng loạt thu phí tự động không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc ...

1. Đồng loạt thu phí tự động không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc


Ngày 27/06/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 186/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng.Theo đó, Văn phòng chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ đối với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương như sau:
"a) Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc."

Như vậy, nếu đảm bảo đúng tiến độ, từ ngày 01/8/2022, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước sẽ đồng loạt bỏ hình thức thu phí thủ công và chuyển sang sử dụng hệ thông thu phí tự động.

2.  Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ngân hàng


Thông tư 04/2022/TT-NHNN về áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Theo đó, lãi suất rút trước hạn tiền gửi quy định như sau:
"Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi."


"Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phn tiền gửi:

a) Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi;

b) Đối với phần tiền gi còn lại, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần."

3. Đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch


Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có hiệu lực từ ngày 08/8/2022.
Theo đó, đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung và cấp nước sạch đô thị bao gồm:

  • Cơ quan quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

  • Đơn vị sự nghiệp công lập.

  • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

  • Doanh nghiệp.

  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.


4. Mức phí cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Thông tư 39/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 08/8/2022.

Theo đó, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài quy định như sau:

- Phí thẩm định cấp, gia hạn: 150.000.000 đồng;

- Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh: 5.000.000 đồng.

Sau khi thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định, các loại phí trên là khoản thu thuộc ngân sách trung ương.Doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

Tháng 8 tới, các chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý có thể kể đến Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ngân hàng; Đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Mức phí cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài và đồng loạt thu phí tự động không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc ...

1. Đồng loạt thu phí tự động không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc


Ngày 27/06/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 186/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng.Theo đó, Văn phòng chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ đối với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương như sau:
"a) Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc."

Như vậy, nếu đảm bảo đúng tiến độ, từ ngày 01/8/2022, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước sẽ đồng loạt bỏ hình thức thu phí thủ công và chuyển sang sử dụng hệ thông thu phí tự động.

2.  Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ngân hàng


Thông tư 04/2022/TT-NHNN về áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Theo đó, lãi suất rút trước hạn tiền gửi quy định như sau:
"Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi."


"Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phn tiền gửi:

a) Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi;

b) Đối với phần tiền gi còn lại, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần."

3. Đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch


Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có hiệu lực từ ngày 08/8/2022.
Theo đó, đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung và cấp nước sạch đô thị bao gồm:

  • Cơ quan quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

  • Đơn vị sự nghiệp công lập.

  • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

  • Doanh nghiệp.

  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.


4. Mức phí cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Thông tư 39/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 08/8/2022.

Theo đó, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài quy định như sau:

- Phí thẩm định cấp, gia hạn: 150.000.000 đồng;

- Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh: 5.000.000 đồng.

Sau khi thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định, các loại phí trên là khoản thu thuộc ngân sách trung ương.Doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.