Bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục đại học

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2531/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục đại học.
Mục lục bài viết

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2531/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó:

Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thể thao được sử dụng làm căn cứ để biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nội dung chương trình: 

Khối lượng kiến thức: 5 Chuyên đề, bao gồm: Nghiên cứu, trao đổi, thảo luận tập trung, tự nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế, thực hành bài tập theo chủ đề, thực hiện kiểm tra đánh giá theo quy định của chương trình.

Thời lượng bồi dưỡng: 60 tiết, trong đó:

- Lý thuyết trên lớp: 25 tiết.

- Thực hành: 30 tiết.

- Kiểm tra đánh giá: 05 tiết.

Hình thức bồi dưỡng được thực hiện dưới dạng toàn phần hoặc bồi dưỡng theo từng chuyên đề: tổ chức bồi dưỡng trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến đối với các tiết lý thuyết.

Quyết định 2531/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023./.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu  tình hình mới - Tạp chí Xây dựng Đảng

5 / 5 ( 1 bình chọn )