Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 bằng PCR

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 12/09/2022
Ngày 09/09/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 4920/BYT-KHTC để hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.Bộ Y tế nhận được phản ánh một số đơn vị, địa phương về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR; Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí.

2. Thực hiện chấn chỉnh việc thu, thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng theo quy định của pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Y tế gần đây nhất là công văn 1157/BYT-KHTC ngày 10/3/2022 về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

3. Về việc áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19:

- Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1436/QĐ-BYT ngày 04/3/2021, Quyết định 4228/QĐ-BYT ngày 01/9/2021,... làm cơ sở để Bộ Y tế ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 nay đã thay thế bởi Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022.

- Căn cứ quy trình kỹ thuật và tình hình thực tế thực hiện dịch vụ tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

4. Đối với việc thực hiện xét nghiệm tự nguyện, theo yêu cầu:

- Đối tượng thực hiện xét nghiệm tự nguyện, theo yêu cầu: đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương để thực hiện theo quy định.

- Về giá dịch vụ xét nghiệm trong trường hợp này: thực hiện theo các quy định hiện hành về giá dịch vụ KBCB.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn.

Xem chi tiết: Công văn 4920/BYT-KHTC

 
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro