Bộ Y tế ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Bộ Y tế ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý
Mục lục bài viết

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1486/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 – 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý với mục tiêu cụ thể hóa các nội dung và hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ dược liệu.

Đây là cơ sở để để giúp các địa phương, doanh nghiệp và người dân thực hiện các nguyên tắc, nội dung, quy trình hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm theo quy định của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng Bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025.

Mở rộng diện tích trồng dược liệu quý tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và  miền núi

Ngoài nội dung hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất, Sổ tay còn Bổ sung nội dung hướng dẫn về đảm Bảo nuôi trồng, sơ chế chế biến sản xuất theo tiêu chuẩn của WHO là tài liệu tham khảo thiết thực để xây dựng và từng bước nâng cao thu nhập từ hoạt động sản xuất và góp phần phát triển bền vững dược liệu trong nước.

Sổ tay gồm có ba phần:

- Phần I. Hướng dẫn về nguyên tắc, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.

- Phần II. Quy trình triển khai các hoạt động Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.

- Phần III. Hướng dẫn kỹ thuật trong Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ dược liệu.

Quyết định 1486/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký.

5 / 5 ( 1 bình chọn )