Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Xây dựng hướng dẫn rà soát, phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 16/08/2023

Ngày 09 tháng 8 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 3572/BXD-PTĐT hướng dẫn rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, Bộ Xây dựng hướng dẫn về rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như sau:

- Về việc tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng đối với các ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021.

Tăng trưởng kinh tế của Hải Dương đứng thứ 9 cả nước | Mekong ASEAN

- Về việc rà soát quy hoạch đô thị để thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bảo đảm sự thống nhất với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Về việc phân loại đô thị (đối với thành phố, thị xã, thị trấn), đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận, phường khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới chương trình phát triển đô thị theo quy định.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III đến năm 2025 phải hoàn thiện các tiêu chuẩn của tiêu chí phân loại đô thị về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị.

Công văn 3572/BXD-PTĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat