Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn xây dựng hương ước, quy ước phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 19/07/2022
Ngày 18/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1651/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An.

Bộ giao Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức tập huấn, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm, mời Báo cáo viên và triệu tập học viên; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức tập huấn.

Tại Quyết định, nội dung tập huấn bao gồm: nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan; phổ biến Tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thôn, làng, bản, tổ dân phố (khu dân cư).

Kinh phí tổ chức, chế độ ăn nghỉ, đi lại của Ban Tổ chức và Báo cáo viên được trích từ nguồn kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2022 cấp qua Văn phòng Bộ và thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat