Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 14/03/2023

Ngày 13/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 562/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí qua các hình thức sau: Hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí bằng cách cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí;…

Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí trong các trường hợp đột xuất sau: Khi cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các sự kiện, vấn đề đó;…

Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; các cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Bộ có trách nhiệm thường xuyên đăng tải, cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định 562/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat