Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 435/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 435/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2023.

Theo đó, các nhiệm vụ của Kế hoạch như sau: 

  • Thống kê, cập nhật dữ liệu, tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; 

  • Tiếp tục xây dựng phương án rà soát, cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

  • Tổ chức đối thoại, tham vấn, tiếp nhận và thu nhập ý kiến của các tổ chức, doanh nghiệp về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp;

  • Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ 

  • Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định dự thảo văn bản

  • Tổng hợp đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, xây dựng trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

Quyết định 435/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày ký./.5 / 5 ( 1 bình chọn )