Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 06/10/2022
Ngày 04/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2020/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Mức chi quản lý hành chính (khoản 341) giảm 72.412.000 đồng, cụ thể: kinh phí thực hiện tự chủ từ nguồn NSNN giảm 4.322.412.000 đồng (chi quỹ lương giảm 43.912.000 đồng; chi quản lý hành chính theo định mức giảm 4.357.662.000 đồng; các khoản chi đặc thù ngoài định mức tăng 79.162.000 đồng) và kinh phí không thực hiện tự chủ từ nguồn NSNN tăng 4.250.000.000 đồng.

Căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 được điều chỉnh, Thứ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Quyết định 2020/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-

Bài viết cùng chủ đề

-