Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch phát triển KT-XH vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Mục lục bài viết
Ngày 03/10/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 2011/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Tài chính chủ trì nhiệm vụ tổng thu ngân sách Nhà nước của Vùng đến năm 2030 đạt 190 nghìn tỷ đồng; sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính, chính sách thuế đối với các dự án thủy điện quan trọng theo hướng tăng tỷ trọng nguồn thu được phân bổ cho các địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính, chính sách thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu theo hướng tăng tỷ trọng nguồn thu được phân bổ cho các địa phương trong Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan liên quan báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định 2011/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch phát triển KT-XH vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Mục lục bài viết
Ngày 03/10/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 2011/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Tài chính chủ trì nhiệm vụ tổng thu ngân sách Nhà nước của Vùng đến năm 2030 đạt 190 nghìn tỷ đồng; sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính, chính sách thuế đối với các dự án thủy điện quan trọng theo hướng tăng tỷ trọng nguồn thu được phân bổ cho các địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính, chính sách thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu theo hướng tăng tỷ trọng nguồn thu được phân bổ cho các địa phương trong Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan liên quan báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định 2011/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.