Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Tài Chính ban hành hệ thống báo cáo tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 17/03/2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTC ngày 07/3/2023 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo đó, hệ thống báo cáo tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

- Báo cáo tài chính năm của NHPT, bao gồm:

+ Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – NHPT)

+ Báo cáo kết quả hoạt động (Mẫu số B02 – NHPT)

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – NHPT)

+ Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B04 – NHPT)

- Báo cáo tài chính giữa niên độ của NHPT (dạng đầy đủ), bao gồm:

+ Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ (Mẫu số B01a – NHPT)

+ Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ (Mẫu số B02a – NHPT)

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B03a – NHPT)

+ Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Mẫu số B04a – NHPT)

Thông tư 14/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat