Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bổ sung thành viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 07/09/2023

Ngày 06 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1026/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ. 

Theo đó:

- Bổ sung Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ (cử một đồng chí chuyên trách). 

- Bổ sung Thứ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (cử một đồng chí chuyên trách).

Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ ban hành bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng điều phối vùng đối với đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong Quy chế hoạt động của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng điều phối các vùng liên quan phê duyệt danh sách các Ủy viên của Hội đồng điều phối vùng đối với đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

Quyết định 1026/QĐ-TTg này có hiệu lực từ ngày ký./. 

Quy chế Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ duyên hải Trung Bộ

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat